Eye Revisionสาเหตุที่ทำให้จำเป็นศัลยกรรมแก้ไข

  1. เส้นตาสองชั้นคลายตัว (ปมหลุด)
  2. เส้นตาสองชั้นหนาเกินไป
  3. ตาทั้งสองข้างไม่สมมาตร
  4. ตาสองชั้นสูงหรือต่ำเกินไป
  5. ไม่พอใจกับรูปทรงตา

ช่วงเวลาที่เหมาะสม กับการศัลยกรรมตา สำหรับเคสแก้ไข

การศัลยกรรมตาสำหรับเคสแก้ไข สามารถทำการผ่าตัดได้หลังการผ่าตัดครั้งล่าสุดอย่างน้อย 6 เดือน (ทำการผ่าตัดในบริเวณเดียวกัน)

ในกรณีบริเวณที่ทำการผ่าตัดยังมีอาการบวมหลงเหลืออยู่ ควรทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้เนื้อเยื่อบริเวณดังกล่าวฟื้นตัวก่อน

ในกรณีที่ผลการผ่าตัดออกมาไม่เป็นที่น่าพึงพอใจและต้องการทำการแก้ไขทันที สามารถทำได้ภายใน 2 สัปดาห์หลังการผ่าตัด ก่อนที่บริเวณแผลกรีดจะแข็งตัว

สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการศัลยกรรมตา (เคสแก้ไขทำการวิเคราะห์ และ วินิจฉัยอย่างแม่นยำและ ทำการผ่าตัดด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ และ เทคนิค

ศัลยกรรมตา(เคสแก้ไข) ของ DA

  1. วิเคราะห์รูปร่างลักษณะดวงตาของคนไข้แต่ละบุคคล
  2. หารูปทรงของตาที่เหมาะสมกับภาพรวมของใบหน้า
  3. ตาทั้งสองข้างไม่สมมาตร
  4. ตาสองชั้นสูงหรือต่ำเกินไป
  5. ไม่พอใจกับรูปทรงตา

Related Review

View all

Related Surgery

View all