ศัลยกรรมของ DA

ทำการศัลยกรรมให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล โดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อผลลัพธ์อันเป็นที่น่าพึงพอใจสูงสุด

Shaping Facial Contouring
VIEW DETAIL
Shaping V-Line
VIEW DETAIL
Long Curved Square Jaw
VIEW DETAIL
Rigid zygoma migration
VIEW DETAIL
5 Chin length extension-reduction
VIEW DETAIL
Facial Contouring Revision
VIEW DETAIL
Implant Facial Contouring
VIEW DETAIL
Non-Surgical Facial Contouring
VIEW DETAIL
3D Printing System
VIEW DETAIL
DA Jaw Surgery
VIEW DETAIL
Smile Double Jaw Surgery
VIEW DETAIL
Protruding Lip Surgery
VIEW DETAIL
Smile Triple Jaw Surgery
VIEW DETAIL
DA double jaw revision
VIEW DETAIL
Cleft Palate Surgery
VIEW DETAIL
DA Double Eyelid
VIEW DETAIL
Natural Non-Incision Method
VIEW DETAIL
Premium Incision Method
VIEW DETAIL
Canthoplasty
VIEW DETAIL
Ptosis Correction
VIEW DETAIL
Lower Eyelid Surgery Under Eye Bag Removal
VIEW DETAIL
Lower Eyelid Surgery Under Eye Love Bands
VIEW DETAIL
Eye Revision
VIEW DETAIL
Eyelid Surgery For Middle Age (Upper/Lower...
VIEW DETAIL
Flat Nose
VIEW DETAIL
Aquiline Nose
VIEW DETAIL
Bulbous Nose
VIEW DETAIL
Short / Upturned Nose
VIEW DETAIL
 Long / Arrow Nose
VIEW DETAIL
Deviated Nose
VIEW DETAIL
Wide Nasal Bridge
VIEW DETAIL
Closed Rhinoplasty
VIEW DETAIL
Rhinoplasty Revision
VIEW DETAIL
Alar Reduction
VIEW DETAIL
Lip Petit Surgery
VIEW DETAIL
Mouth Corner Surgery
VIEW DETAIL
Lip Surgery
VIEW DETAIL
Philtrum Reduction
VIEW DETAIL
DA BREAST SURGERY
VIEW DETAIL
MOTIVA BREAST SURGERY
VIEW DETAIL
DA SEBBIN INREGRITY BREAST SURGERY
VIEW DETAIL
DA MENTO EXTRA BREAST SURGERY
VIEW DETAIL
FAT GRAFTING BREAST SURGERY
VIEW DETAIL
After Pregnancy Breast Surgery
VIEW DETAIL
Breast Reduction
VIEW DETAIL
Breast Revision
VIEW DETAIL
Nipple Surgery
VIEW DETAIL
DA PREMIUM CARE
VIEW DETAIL
DA Liposuction
VIEW DETAIL
Arm/Thigh Lifting
VIEW DETAIL
Abdominoplasty
VIEW DETAIL
Non-Surgical Body Contouring
VIEW DETAIL
LIPOSONIX
VIEW DETAIL
Eye Surgery for Men
VIEW DETAIL
Straight-Line Rhinoplasty for Men
VIEW DETAIL
Facial Contouring for Men
VIEW DETAIL
Gynecomastia Surgery
VIEW DETAIL
Male Hair Loss Treatment
VIEW DETAIL
Elasticum Lifting
VIEW DETAIL
DA LIFTING
VIEW DETAIL
DA FACIAL CONTOURING LIIFTING
VIEW DETAIL
Forehead Reduction
VIEW DETAIL
Stem Cell Fat Grafting
VIEW DETAIL
Labia minor Surgery
VIEW DETAIL
Vagina Surgery
VIEW DETAIL
G-Spot Surgery
VIEW DETAIL
Labia majora Surgery
VIEW DETAIL
Vagina Laser and PRP filling
VIEW DETAIL
DA Double Thermage
VIEW DETAIL
DA Doublo Gold Lifting
VIEW DETAIL
DA Thermage Lifting
VIEW DETAIL
DA WHITENING PROGRAM
VIEW DETAIL
DA MOISTURE DUAL TONING PROGRAM
VIEW DETAIL
DA ACNE PROGRAM
VIEW DETAIL
DA NEW AQUA FILL
VIEW DETAIL
DA ACNES
VIEW DETAIL
DA Acure Laser
VIEW DETAIL
DA Black Acetic Acid Peel
VIEW DETAIL
DA PHA FILLING
VIEW DETAIL
DA Pore and Scar program
VIEW DETAIL
DA Einxel
VIEW DETAIL
DA Subcision
VIEW DETAIL
DA PRP
VIEW DETAIL
DA PDRN
VIEW DETAIL
DA Rejuran
VIEW DETAIL
DA Small Face Program
VIEW DETAIL
DA V-Line
VIEW DETAIL
DA Botox
VIEW DETAIL
Nano Botox
VIEW DETAIL
DA Numega
VIEW DETAIL
DA HONEYTOX
VIEW DETAIL